Login to add notes » Login to Facebook.

Surah Az-Zukhruf (Gold) سورة الزخرف

(Verse 1 of 89)

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ
حمٓ (١)
Ha, Meem.
Haa, Miim.
[Az-Zukhruf -
سورة الزخرف
43:1]

Sponsor IslamicEvents.SG Development »

TopShow more
© IslamicSG Networks LLP | Text Source Tanzil.net | Audio Source Verse By Verse Quran